Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Sylwia Witorzeńć.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: sylwia@idealneciasta.com, lub pisemnie pod adresem: ul. Drzewieckiego 51/7, 54-129 Wrocław.

Cel i czas przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane zawarte w formularzu kontaktowym wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przygotowania i przekazania odpowiedzi na Państwa wiadomości, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej – będą mieć wyłącznie upoważnione osoby, pracownicy, współpracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Administrator będzie przekazywać dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych.

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żebyśmy mogli przygotować i przekazać odpowiedź na Państwa wiadomości.

Mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (którego celem jest prawnie uzasadniony interes administratora), przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziliście Państwo zgodę lub które przetwarzane są na podstawie umowy). W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).