KONKURS “Bez jakiego ciasta nie ma Świąt?”

Zostaw komentarz

KONKURS

Razem z producentem kostki do pieczenia Kasia zapraszamy do udziału w przedświątecznym konkursie, w którym możecie wygrać przybory idealne do świątecznych wypieków 🙂

Zapraszam na profil Idealnych Ciast na Facebooku https://www.facebook.com/idealneciasta

REGULAMIN KONKURSU „Bez jakiego ciasta nie ma na Świąt?”
(dalej „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady na bazie których prowadzony jest konkurs pod nazwą „Ulubione ciasto na święta” (dalej „Konkurs”).

2. Konkurs organizowany jest przez WITOCARS Tomasz Witorzeńć, zam. ul. Drzewieckiego 51 lok. 7 54-129 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8942500008, REGON 020777598, (dalej „Organizator”). Organizator działa na zlecenie, za wiedzą i zgodą Upfield Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury 14, która jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego (dalej: „Fundator”). Nagrody w Konkursie wydawane są przez Organizatora w imieniu Fundatora.

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 10 grudnia 2020 r. z chwilą opublikowania pytania konkursowego, a zakończenie w dniu 13 grudnia 2020 r. o godzinie 23:59:59 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

5. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).

6. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora lub Fundatora oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający.

7. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, oraz wyłonieniu zwycięzców, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”) składającą się z trzech osób, w tym jej Przewodniczącego.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

8. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu wykonać zadanie konkursowe oraz zgłosić je do Konkursu. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe „Bez jakiego ciasta nie ma na Świąt?”, w formie komentarza pod postem konkursowym zamieszczonym na stronie https://www.facebook.com/idealneciasta  (dalej: „Odpowiedź”).

9. Zgłoszenie Odpowiedzi do Konkursu polega na publikowaniu Odpowiedzi w Okresie Trwania Konkursu. Publikacja musi nastąpić w Okresie Trwania Konkursu i być widoczna publicznie. Odpowiedzi, które nie zostaną opublikowane w powyższy sposób, nie biorą udziału w Konkursie. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

10. W Konkursie Uczestnik może wziąć udział wielokrotnie, ale jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

11. Spośród Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu zgodnie z punktem 9 Regulaminu, Komisja wybierze 3 Zwycięzców, spośród Uczestników spełniających najlepiej – w opinii Komisji – kryteria wskazane w punkcie 12 poniżej, przyznając im kolejno miejsca 1-3 w Konkursie.

12. Komisja, przy wyborze Zwycięzców, będzie oceniać zgodność oraz kierować się następującymi kryteriami wykonania przez Uczestników zadania konkursowego:

– zgodnością z tematem,
- poprawnością językową,
- doborem środków artystycznego wyrazu,
- oryginalnością ujęcia tematu,
- kreatywnością.

13. W dniu 16 grudnia 2020 r. Organizator na stronie internetowej https://www.facebook.com/idealneciasta ogłosi wyniki Konkursu. Ogłoszenie będzie zawierało następujące dane każdego zwycięzcy: imię, nazwisko bądź nazwę użytkownika portalu Facebook (dalej: „Zwycięzca”). Organizator poinformuje także Zwycięzców o wygranej w wiadomości prywatnej prosząc o wysłanie oświadczenia, o którym mowa w pkt 14 Regulaminu.

14. Zwycięzca zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do Nagrody do wysłania w wiadomości prywatnej do Organizatora poprzez stronę https://www.facebook.com/idealneciasta , w terminie do dnia 20 grudnia 2020 r. oświadczenia, w którym poda wszystkie poniższe dane: swoje imię i nazwisko, adres do doręczenia Nagrody. W przypadku braku doręczenia oświadczenia w wyżej wskazanym terminie lub niepodania wszystkich wskazanych powyżej danych, Nagroda przepadnie i pozostanie do dyspozycji Fundatora. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie do przeprowadzenia Konkursu, chyba, że Uczestnik lub Zwycięzca wyraził odrębnie na piśmie zgodę na szerszy zakres przetwarzania jego danych osobowych.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika w następujących przypadkach:
a) zawarcia w Odpowiedzi elementów wulgarnych, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;
b) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;
c) zawarcia w Odpowiedzi treści reklamowych, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Fundatora.

16. Uczestnik zgłaszając Odpowiedź do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym jej autorem i przysługują mu do tego utworu osobiste i majątkowe prawa autorskie. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

17. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119/1, zwane dalej „RODO”) oraz właściwymi przepisami prawa krajowego. Organizator informuje Uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego Odpowiedzi, oznaczonej jego imieniem i nazwiskiem bądź nazwę użytkownika portalu Facebook na stronie https://www.facebook.com/idealneciasta

NAGRODY

18. Nagrodą w Konkursie jest zestaw podarunkowy: rękawica z logo „KASIA” + wałek do ciasta o wartości 60 zl brutto. Nagroda przysługuje za zajęcie w Konkursie od 1-go do 3-ego miejsca.

PRAWO DO WYKORZYSTANIA UTWORÓW NAGRODZONYCH W KONKURSIE

19. Z chwilą wydania Nagrody, Zwycięzca udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi na okres 10 lat, niewyłącznej licencji na korzystanie z Odpowiedzi na całym świecie na następujących polach eksploatacji:
- rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu lub formatu),
- publiczne udostępnianie w Internecie, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie lub w miejscu albo w czasie przez siebie wybranym,
- w przypadku wytworzenia egzemplarzy Odpowiedzi udzielona licencja obejmuje wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem takich egzemplarzy.
- trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Odpowiedzi w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie dla celów jej wytworzenia i rozpowszechniania w sposób wskazany powyżej, w tym wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, taką jak technika zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową. Licencja obejmuje wykorzystanie Odpowiedzi do celów marketingowych Fundatora oraz podmiotów kapitałowo lub osobowo powiązanych z Fundatorem. Odpowiedzi mogą być wykorzystane w postaci opracowania, we fragmentach, jak też w połączeniu z innymi utworami lub artystycznymi wykonaniami. Licencja uprawnia Organizatora oraz Fundatora do udzielenia sublicencji. Poza Nagrodą Zwycięzca nie ma prawa do wynagrodzenia za udzielenie powyższej licencji.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

20. Nagrody w Konkursie zostaną wydane przez Fundatora poprzez ich wysłanie kurierem na adres Zwycięzcy, na koszt Fundatora w terminie do dnia 30 grudnia 2020 r. Zwycięzca Nagrody jest obowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody, tj. protokół odbioru.
21. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
22. Organizator informuje, że w razie podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych wydanie Nagrody, może być niemożliwe pomimo zachowania przez Organizatora i Fundatora należytej staranności.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

23. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres: Tomasz Witorzeńć, ul. Drzewieckiego 51 lok. 7 54-129 Wrocław. Reklamacje mogą być składane w okresie od 14 grudnia 2020 r. do 24 grudnia 2020. (decyduje data nadania).
24. Reklamacja powinna zawierać:
a) dopisek na kopercie: „Bez jakiego ciasta nie ma na Świąt?”
b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);
c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d) podpis reklamującego Uczestnika.
25. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od otrzymania. Reklamujący Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
26. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

27. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest: Organizator – Tomasz Witorzeńć, zam. ul. Drzewieckiego 51 lok. 7 54-129 Wrocław, („Administrator”). Z Administratorem można się kontaktować pod adresem e-mail:  s.witorzenc@vp.pl. Dane osobowe mogą być także przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
28. Dane osobowe Uczestnika pozyskane przez Administratora, tj. imię, nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, adres e-mail są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego Konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, ustalenia prawa danego do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z organizacją Konkursu, także w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora tj. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej.
29. Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a), c) art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 („RODO”) oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
30. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji Konkursu, w tym do: firmy kurierskiej w celu wysyłki Nagrody oraz Fundatorowi.
31. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali Nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych Zwycięzców zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
32. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
33. Osobom których dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy osoba taka uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
34. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie.
35. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.
36. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

37. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540, ze zmianami).
38. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
39. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu na korzyść Uczestników, w szczególności w przypadku trudności technicznych, których Organizator nie mógł przewidzieć wcześniej.
40. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, organizowany czy administrowany, ani powiązany z serwisem Facebook. Informacje udostępniane w ramach Konkursu nie są udostępniane serwisowi Facebook. Natomiast wszelkie informacje, które są udostępniane w celu udziału w Konkursie, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach opisanych w Regulaminie. Serwis Facebook stanowi jedynie medium komunikacji w zakresie Konkursu, tym samym przystąpienie do Konkursu jest jednocześnie oświadczeniem Uczestnika Konkursu, iż zwalnia serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.
41. Nazwy Tytułów Regulaminu mają charakter informacyjny.
42. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Zostaw komentarz